Normes d'edició

NORMES PER ALS ARTICLES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA REVISTA

  • 1. La revista Escena Valenciana publicarà en format digital un número cada any.
  • 22. La revista publicarà articles d’investigació que tinguen relació amb qualsevol aspecte, activitat o agent (creatius, companyies i grups, espais de producció i exhibició, empreses, institucions, festivals, circuits, associacions, edició, pedagogia, metodologia, teoria, història, recepció, arts escèniques aplicades…) vinculat a les arts escèniques (teatre, dansa, lírica i circ), amb especial atenció a les arts escèniques valencianes.

SOBRE ELS ARTICLES

  • 1. Els articles hauran de ser treballs originals no publicats amb anterioritat en cap altre mitjà ni en cap altra llengua. Es podran publicar en castellà, valencià/català o anglés.
  • 2. Si l’estudi o el treball ha rebut finançament per a la realització, s’indicarà al text.
  • Els articles aniran precedits d’un full de coberta en què s’especificarà la informació següent:
   - Títol dels article.
   - Nom de l’autor. No s’acceptarà la inclusió de nous autors amb posterioritat al primer enviament. Número d'identificació ORCID, en cas de tenir-ho. Si desitgen obtenir-ho, poden aconseguir-ho en: orcid.org
   - Filiació institucional (si és el cas): universitat o centre, departament o unitat, ciutat i país.
   - Adreça de correu electrònic. En el cas d'articles d'autoria múltiple, s'haurà d'especificar la persona que mantindrà la correspondència amb la revista.
   -B reu nota biogràfica (d'un màxim de 60 paraules). Escena Valenciana podrà publicar aquesta nota biogràfica com a complement de la informació dels articles.
  • 4. El text dels articles anirà precedit de:
   - Un resum de 600 a 1.200 caràcters (espais inclosos) en la llengua en què està escrit l’article i en anglés (si l’article està escrit en anglés, caldrà afegir un resum en castellà o valencià/català).
   - Un llistat de les paraules clau (de 4 a 7) en la llengua en què està escrit l’article i en anglés. (si l’article està escrit en anglés, caldrà afegir un resum en castellà o valencià/català).
  • 5. Extensió. Els articles tindran una extensió màxima de 50.000 (espais i notes inclosos).
  • 6. Forma. S’ajustaran plenament a aquestes normes de presentació i també a la normativa de la llengua en què estiguen escrits. Igualment, es prega als autors i autores que s’asseguren de la bona redacció del text.
  • 7. Documents que cal adjuntar:
   a) Text de l’article, resum i paraules claus. S’enviarà en suport informàtic: en Word (.docx o .doc) OpenOffice Writer (odt) o en format RTF (.rtf); si s’utilitza algun altre processador de textos, caldrà indicar-ho. El text anirà encapçalat amb el títol (centrat), a continuació s’inclourà el nom de l’autor o autora (alineat a la dreta) y la filiació acadèmica (si és el cas). En la versió de l’article per a la revisió s’han d’evitar els comentaris, les citacions internes i les referències bibliogràfiques que permeten identificar l’autor o autora de l’article, a fi de garantir-ne l’anonimat.
   b) Informació addicional (d’acord amb el punt 3).
  • Enviament. Els articles es faran arribar a esceval@ivc.gva.es (data límit: 2 de gener).

NORMES D’EDICIÓ

Divisió dels articles. Segons les necessitats expositives, convindrà dividir l’article en apartats. Els títols dels epígrafs o subepígrafs aniran en redona normal, en una línia separada dels paràgrafs precedent i següent. No s’ha d’usar més de tres dígits en la numeració dels subepígrafs:
    1. Funcions
        1.1. Funcions per teatres
            1.1.1. Teatre A
            1.1.1. Teatre B
            1.1.1. Teatre C
Referències bibliogràfiques internes. Les referències bibliogràfiques s’inclouran dins del cos de l’article i seguiran el sistema «autor/a-any-pàgina». L’any i les pàgines apareixeran entre parèntesis, separats per dos punts i un espai. Quan la referència abaste tota una obra, no caldrà explicitar-ne les pàgines. Entre l’últim cognom de l’autor o autora citats i l’any de publicació del text a què es fa referència no s’intercalarà cap signe:
... com ja s''ha observat (Sanchis Guarner 1980: 144).
... com observa Sanchis Guarner (1980: 144).
... «Dels document del Principat desaparegué plenament l'article es ja en el segle XIV'» (Sanchis Guarner 1980: 144).
... Aquesta era la idea recurrent del llibre (Sanchis Guarner 1980).
Citacions.Les citacions breus (una o dues línies) apareixeran dins del text, entre cometes angulars (« »). Si són més extenses, aniran en paràgraf a banda, sense cometes i en Times 10, font normal. Les elisions s’indicaran amb tres punts entre claudàtors [...].
Notes.Les notes crítiques apareixeran a peu de pàgina i es reservaran a explicacions o aclariments complementaris de l’autor o autora. Estaran compostes en Times 10. Les crides a nota s’indicaran en el cos de l’original en aràbics volats, darrere de la paraula indicada. Si aquesta paraula va seguida d’un signe ortogràfic, les crides aniran darrere del signe.
Requisits tipogràfics. EEl format general del text, a banda de les especificacions indicades per a citacions extenses, anirà en Times 12, sense sagnats ni tabuladors.
La cursiva podrà utilitzar-se per a títols de publicacions i per a destacar algun terme o diferenciar paraules o frases curtes en una llengua diferent de la de l’article, no per a les citacions.
S’usarà el guió curt en els casos ortogràficament exigibles i el llarg en funció de parèntesi dintre d’una frase. En aquest cas, si l’incís acaba en punt, se suprimirà el guió de tancament.
S’usaran les cometes angulars. Quan calguen distincions internes en una citació, s’empraran les cometes d’acord amb la gradació « “ ‘ ‘ ” ».
Elements gràfics.Les taules i figures, en Times 10, aniran numerades consecutivament. El títol anirà a la part inferior, separat per un espai, en el cas de les figures, i a la part superior, en el de les taules. Les imatges es presentaran a banda, numerades i amb indicació de la situació dins del text. Les dimensions seran, com a mínim, les mateixes que tindrà una vegada publicada. La resolució serà, almenys, de 300 ppp i el format, preferiblement TIFF (sense comprimir) o JPEG.
Referències bibliogràfiques (bibliografia final). Les referències que apareixen al text es repetiran al final en un apèndix de bibliografia (amb el títol de Referències bibliogràfiques), per ordre alfabètic de primer cognom d’autor o autora. Les referències del text s’ajustaran a les convencions següents:
- Articles (autor/a, any d’edició, títol entre cometes, nom de la revista en cursiva, numeració completa, pàgines):
Picallo, C. (1990) «Elements anafòrics i localitat», Caplletra, 8, pp. 41-53.
En el cas dels articles de diari, no cal indicar-ne el número; serà suficient amb la data completa.
- Libres (Llibres (autor/a, any d’edició, títol en cursiva, lloc d’edició, editorial):
Sirera, J. L. (1986) El Teatre Principal de València, València, Institució Alfons el Magnànim.
- Capítols o parts de llibres col·lectius o miscel·lanis (autor/a, any d’edició, títol entre cometes, dins, nom de l’editor/a o editors de l’aplec, ed. o eds. entre parèntesis, títol del recull en cursiva, lloc d’edició, editorial, pàgines):
Anderle, A. (1991) «La crisi dels col·lectivismes», dins A. San Martín (ed.), Públic/Privat: un debat obert, València, Universitat de València/Ajuntament de Gandia, pp. 23-31.

Altres indicacions sobre la bibliografia final:
- Els cognoms dels autors o autores hi figuraran en versaletes (o en minúscula; en cap cas, en majúscula), primer el cognom o cognoms; després, separada per una coma, la inicial del nom de fonts.
- El nombre de volums de les obres citades s’indicarà darrere de l’editorial, en aràbics i seguit de l’abreviatura «vol.», sense marcar el plural.
- El volum recomanat s’assenyalarà amb el número romà corresponent darrere del títol.
- Quant a l’entitat editora, s’ometran les paraules editorial o semblants, llevat d’algun cas en què, per claredat, és aconsellable mantenir-la (p. ex., Edicions 62).
- Les coedicions s’indicaran amb una barra separadora (València/Barcelona; IIFV/PAM).
- Si la data real d’edició d’una obra no es correspon amb la que figura a la portada, s’indicarà entre claudàtors dintre dels parèntesis: (1998 [1999]).
- Quan s’utilitze una edició que no siga la primera i la data d’aquesta siga rellevant, s’indicarà entre claudàtors darrere de la data de l’edició emprada: (1998 [1a ed. 1954]).
- Les obres d’un mateix autor o autora i any s’ordenaran afegint una lletra a la data: (1998a), (1998b), etc.
- Les pàgines s’indicaran amb les abreviatures p. o pp. (no pàg. o pàgs.).
- Quan la referència tinga un DOI o una URL, caldrà indicar-ho. Els DOI poden localitzar- se a http://www.crossref.org/guestquery/. En el cas de les URL, cal consignar la data de consulta.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

EL’autor o autora que adrece un treball a la redacció perquè siga publicat ha de ser el titular legítim dels drets d’explotació. La legitimació per a la publicació del treball ha d’incloure també les imatges, les taules, els gràfics i altres materials que puguen complementar el text, amb independència de si n’és l’autor o autora.
Copyright: En publicar el treball en la revista, l’autor o autora cedeix a Escena Valenciana els drets d’explotació (reproducció, distribució i comunicació pública).
Tots els treballs publicats en Escena Valenciana es troben sota una llicència Creative Commons del tipus Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada 4.0.

PROCÉS D’AVALUACIÓ

  • 1. El Consell de Redacció farà una primera revisió, prèvia al procés d’avaluació externa, per tal de comprovar que els articles rebuts s’ajusten en temàtica, qualitat de redacció i extensió als criteris de la revista; a més, constatarà que es tracta de treballs originals. Els treballs hauran d’ajustar-se, així mateix, a les normes de presentació; en cas contrari, seran retornats als autors perquè facen els canvis necessaris i els tornen a enviar a la redacció de la revista en un període no superior a quinze dies.
  • 2. Una vegada passat aquest primer filtre dels editors, començarà el procés d’avaluació externa, estrictament anònima (doble avaluació cega, double-blind peer review) dels articles, que serà realitzada per experts. Cada article serà avaluat per dos investigadors escollits entre els membres del Comité Científic i experts de reconegut prestigi en els temes tractats a qui es demane puntualment avaluar algun article.
  • 3. Seguint les pautes del formulari de revisió facilitat per la revista i tenint en compte criteris d’originalitat, rellevància, rigor metodològic i presentació formal dels treballs, cada avaluador o avaluadora elaborarà un informe motivat que especifique les raons de l’acceptació, la demanda de revisió o el rebuig de l’original.
  • 4. Els avaluadors podran recomanar la publicació dels articles sense necessitat de cap retoc o bé proposar les correccions necessàries perquè els treballs puguen ser publicats. En aquest cas, les indicacions dels avaluadors seran trameses als autors perquè les incorporen i retornen la versió revisada del treball en un període no superior a quinze dies.
  • 5. Si els dos avaluadors externs consideren que l’article no és publicable, Escena Valenciana n’assumirà la decisió i la comunicarà als autors aportant els motius adduïts en l’avaluació. Si no hi ha unanimitat en les avaluacions sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de Redacció prendrà la darrera decisió. En cas d’acordar la publicació del treball, el Consell de Redacció supervisarà la introducció dels canvis necessaris per a l’esmena del text.
  • 6. L’anonimat d’autors i avaluadors serà preservat per part de la revista al llarg de tot el procés.
  • 7. Escena Valenciana es compromet a avaluar els treballs i a donar una resposta als autors sobre l’acceptació o no dels originals en un termini no superior a cinc mesos comptadors a partir de la revisió prèvia del Consell de Redacció.
  • 8. Escena Valenciana no s’identifica necessàriament amb els punts de vista mantinguts en els treballs que publica.


NORMAS PER A LES RESSENYES

REQUISITS PREVIS

 • 1. Les ressenyes hauran de ser treballs originals no publicats ni totalment ni parcial en un altre mitjà ni en una altra llengua.
 • 2. Es recomana que no siguen purament descriptives i que situen l’obra i l’autor o autora en el marc de l’àmbit en què s’insereixen.
 • 3. S’acceptaran ressenyes de llibres publicats en el mateix any en què es presenta la reseña o en l’any anterior.

QÜESTIONS GENERALS

Extensió. Tindran una extensió màxima de 15.000 caràcters (espais inclosos).
Forma. S’ajustaran plenament a aquestes normes de presentació i també a la normativa de la llengua en què estiguen escrites. Igualment, es prega als autors i autores que s’asseguren de la bona redacció del text.
Suport informàtic S’enviaran en Word (.docx o .doc) LibreOffice (odt)o en format RTF (.rtf). Si s’utilitza algun altre processador de textos, caldrà indicar-ne quin.
Enviament. Les ressenyes es faran arribar a esceval@ivc.gva.es. La data límit per al lliurament serà el 15 de juliol.

NORMES D’EDICIÓ

Fitxa bibliogràfica. El text anirà encapçalat amb la fitxa bibliogràfica del llibre ressenyat: nom de l’autor o autora, seguit del títol (en cursiva), ciutat, editorial, any d’edició, pàgines totals del llibre i ISBN. Així doncs, la fitxa bibliogràfica seguirà el model següent:
Josep Lluís Sirera, El Teatre Principal de València, València, Institució Alfons el Magnànim, 1986, 414 pp., ISBN: 84-505-3.349-X.
Al final del text s’indicarà el nom i cognom de qui signa la ressenya (en versaletes) seguit de la institució acadèmica a què pertany (si és el cas), a més de les seues adreces postal i electrònica i el telèfon.
Requisits tipogràfics. El format general del text anirà en Times 12, sense sagnats ni tabuladors. La cursiva podrà utilitzar-se per a títols de publicacions i per destacar algun terme o diferenciar paraules o frases curtes en una llengua diferent de la de l’article. No per a les citacions. S’usarà el guió curt en els casos ortogràficament exigibles i el llarg en funció de parèntesi dintre d’una frase. En aquest cas, si l’incís acaba en punt, se suprimirà el guió de tancament. Preferentment s’usaran les cometes angulars. Quan calguen distincions internes en una citació, s’empraran les cometes d’acord amb la gradació « “ ‘ ’ ” ».
Les citacions breus (una o dues línies) apareixeran dins del text, entre cometes angulars (« »). Si són més extenses, aniran en paràgraf a banda, sense cometes i en Times 10, format normal. Les elisions s’indicaran amb tres punts entre claudàtors [...].

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’autor o autora que adrece un treball a la redacció perquè siga publicat ha de ser el titular legítim dels drets d’explotació. La legitimació per a la publicació del treball ha d’incloure també les imatges, les taules, els gràfics i altres materials que puguen complementar el text, amb independència de si n’és l’autor o autora.
Copyright: En publicar el treball en la revista, l’autor o autora cedeix a Escena Valenciana els drets d’explotació (reproducció, distribució i comunicació pública).
Tots els treballs publicats en Escena Valenciana es troben sota una llicència Creative Commons del tipus Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada 4.0.

PROCÉS D’AVALUACIÓ

  • 1. Les ressenyes seran avaluades pel Consell de Redacció, que haurà de comprovar que es tracta de textos originals, no publicats abans, i que s’ajusten en temàtica, qualitat de redacció i extensió als criteris de la revista. Els textos hauran d’ajustar-se, així mateix, a les normes de presentació de la publicació; en cas contrari, seran retornats als autors perquè facen els canvis necessaris i els tornen a enviar a la redacció de la revista en un període no superior a quinze dies.
  • 2. Escena Valenciana no s’identifica necessàriament amb els punts de vista mantinguts en els treballs que publica.
culturarts generalitat valenciana

Centre de Documentació Escènica · Plaça de Viriat s/n, primer pis · 46001 València

Et sol·licitem permís per a obtenir dades estadístiques de la teua navegació en aquesta web, en compliment del Reial decret llei 13/2012. Si continues navegant per aquesta web, considerem que acceptes l’ús de galetes. OK | Més informació